Garantia

taula_quim_01TTots els nostres productes ofereixen la garantia directa del fabricant, que en cap cas és inferior a dos anys, tal i com estableix la Llei 23/2003 de Garantia en la Venda de Bens de Consum.

Queden explícitament fora de garantia directa del fabricant els productes manipulats, colpejats o amb desperfectes ocasionats per un ús incorrecte.